Apr
14

Eвропейската комисия проучва как се прилага в националните законодателства на 16 държави-членки Директивата за аудиовизуални медийни услуги(ДАВМУ)

Европейската комисия е изпратила писма до 16 държави - Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Румъния, Испания, Швеция, Словакия и Великобритания – в които иска допълнителна информация относно прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Въпросниците включват питания по конкретни аспекти от приложението на ДАВМУ в националните законодателства. Определен е срок от 10 седмици за отговор.

В България се очаква отговорът да бъде изготвен в сътрудничество между Комисия за култура, гражданско общество и медии, Съвет за електронни медии и Министерство на културата.

 

Въпросите, които ще получат допълнително разяснение са:

 

1. Принципът на страната по произход и юрисдикцията – създаване на вътрешен пазар и осигуряване на правна сигурност за доставчиците на медийни услуги;

2. Аудио-визуални търговски съобщения /включително продуктово позициониране, спосорство и телешопинг/;

3. Основни задължения по силата на Директивата - като например изисквания за идентифициране, правила за подбуждане към омраза, по отношение на достъпността, балансирано покритие задължения, регистрация на услуги по заявка/;

4. Правото на отговор;

5. Защита на непълнолетните;

6. Насърчаване на европейските произведения;

7. Събития от обществено значение;

8. Сътрудничество между регулаторните органи;

 

Въпрсникът на Европейската комисия по прилагането на ДАВМУ е още един повод за независмите производители на телевизионно съдържание в България, чиято представляваща организация е Асоциацията на телевизионните продуценти, да изведат на дневен ред проблемите в отчитането на квотите за европейска продукция и продукция, произведена от независими продуценти - данни, до които все още не е предоставен публичен достъп.