Членство

Условия за членство

Членството в АФТП е индикатор за високи професионални стандарти в областта на телевизионното и филмовото продуцентство, свидетелства за готовност да се упражняват принципи на саморегулация в продукциите на независимите продуценти у нас и стремеж към утвърждаването на българската култура и език в контекста на европейското многообразие.

Членовете на АФТП могат да бъдат юридически или физически лица, които отговарят на условията за членство и желаят да допринесат за постигане на целите на Асоциацията:

 • Притежава 70 % частна собственост на капитала или е фондация, учредена от частни лица
 • Да има най-малко един изпълнен и един действащ договор за външна телевизионна продукция - за телевизионните продуценти
 • Да е регистрирано като филмов продуцент в Национален филмов център или в аналогична агенция, в страната по седалище на продуцента - за филмовите продуценти
 • Да има референции от членове на Сдружението
 • Да подаде заявление за членство по образец до Управителния съвет на АФТП

 

Членство в АФТП не могат да придобият физически или юридически лица, които:

 • Не осъществяват дейността си в съответствие с действащото законодателство.
 • Не приемат Устава на АФТП.
 • Притежават разрешителен документ за осъществяване на радио или телевизионна дейност съгласно изискванията на действащото законодателство.
 • Притежават пряко или са съдружници в други юридически лица, които притежават кабелни мрежи за разпространение на програми и услуги по смисъла на действащото законодателство.
 • Са зависими от лице, което е телевизионен оператор или притежава издадена лицензия за такъв.

 

10 добри причини да се присъедините към АФТП:

 • АФТП е гласът на независимите продуценти в България
 • АФТП функционира с цел интересите на българските независими продуценти да залегнат в родното медийно законодателство
 • АФТП предоставя форум за взаимодействие между водещите независими продуценти у нас
 • АФТП осигурява платформа за диалог относно проблемите на телевизионната и филмовата продуцентска дейност в европейски мащаб
 • АФТП осъществява връзка между родните независими телевизионни и филмови продуценти и европейските им колеги и партньори от сходни организации
 • АФТП разполага с информация с възможности за дофинансиране на телевизионни и филмови продуцентски продукции
 • АФТП подкрепя своите членове в изграждането на по-добра бизнес среда за българското телевизионно и филмово продуцентсво
 • АФТП работи за определянето на качество и разнообразие в съдържанието на телевизионните и филмови продукции
 • АФТП е вход за участие в европейски форуми за независимо продуцентство
 • АФТП търси партньорства с международни продуцентски организации за реализирането на бъдещи съвместни проекти