Цели

АФТП има за своя стратегическа цел да бъдат изградени силни, политически и икономически независими български продуцентски компании, които по най-ефективен начин да работят за удовлетворяване зрителските ползи на аудиторията като:

  • Подпомагане работата и защитаване интересите на членовете си, които извършват продуцентска дейност в областта на филмовата индустрия и в сферата на телевизионното производство на съдържание
  • Съдействане за развитие и защита на българското кино, на филмовото творчество и аудиовизуалната култура
  • Работи изцяло за създаването на благоприятна законова среда за упражняване на частна продуцентска дейност от големи и малки компании
  • Защитаване правата и интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации и други физически и юридически лица
  • Участие чрез свои представители в консултативно-експертните органи създадени към Изпълнителния директор на Национален филмов център по смисъла на Закона за филмовата индустрия
  • Защитава разнообразието и стойността на произведенията на независимите външни продуценти
  • Повишава престижа на българската независима продуцентска гилдия на национално и международно ниво